Košík (0)

Vše o nákupu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.nestlehealthscience.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou osoba, která nepodniká, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

II. Definice

 1. Prodávající je Nestlé Česko s.r.o., se sídlem: Praha 4 - Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 14320, IČ: 457 99 504, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481. Uvedená adresa sídla prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování.
 2. Kupující je zákazník internetového obchodu.
 3. Spotřebitel je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

III. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky nakupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 2. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se před zasláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží není na skladě
  2. objednávka je nesrozumitelná anebo učiněná nikoliv vážně

V případě odmítnutí objednávky, kdy kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 1. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny druhou ze smluvních stran, která změnu nenavrhla. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího.
 2. Objednané zboží bude zasíláno pouze a výlučně v rámci území České republiky.
 3. Platbu za objednané zboží je možno realizovat při převzetí zboží v hotovosti anebo platební kartou.
 4. Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.eshop.nestlehealthscience.cz
 5. Zboží je zasíláno kurýrní službou Geis CZ s.r.o. Při převzetí zboží je kupující povinen potvrdit dodací list. Podnikatel je povinen zboží při převzetí učinit všechny úkony předepsané obchodním zákoníkem při převzetí zboží na základě kupní smlouvy.
 6. Slevové akce budou podléhat konkrétním pravidlům včas zveřejněným obvyklým způsobem.
 7. V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, v platném znění, může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Kupující, který využije práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. V případě, že vrácené zboží je poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu a podobně).
 8. V případě, že se kupující rozhodne a využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy s odkazem na ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, zašle písemně projev o odstoupení od smlouvy. V tomto písemném sdělení, ve kterém uvede, že odstupuje od smlouvy, musí uvést číslo objednávky a označí způsob vrácení peněz, poštovní poukázkou nebo na bankovní účet s uvedením jeho čísla, kam bude vrácena kupní cena. Poté zašle vrácené zboží a písemné odstoupení od smlouvy na adresu: FM Česká s. r. o., Ke Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice, a to pojištěným balíkem. Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a s originálním dokladem o koupi. Pokud projev o odstoupení nebude doručen prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, (například pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy nebo pouhé doručení písemného odstoupení bez vrácení zboží), nebude akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 9. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na český trh.

IV. Reklamační řád

 1. Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží zakoupené v e-shopu Nestlé Health Science, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Vykazuje-li zboží při předávání zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáváno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě má kupující nárok na poskytnutí nového řádného plnění či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
 3. Pokud se u zakoupeného zboží vyskytla vada, je kupující oprávněn tuto vadu v záruční době či před uplynutím doby její trvanlivost reklamovat. Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace. V případě, že reklamace je oprávněná, vyřídí ji v souladu s právními předpisy a tímto reklamačním řádem.

  Důvody vrácení zboží:

  1. Zboží se liší od objednaného.
  2. Zboží je poškozeno.
  3. Doba trvanlivosti byla překročena.
  4. Bez udání důvodu.
 4. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Při reklamaci musí kupující vadné zboží předložit a žádá-li o výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Kupující je povinen zaslat zboží s dokladem osvědčující nákup zboží v e-shopu dle důvodu vrácení zboží na adresu FM Česká s. r. o., Ke Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice v originálním obalu nebo v přepravním obalu vyhovujícím nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Prodávající neručí za případné mechanické poškození zboží před přijetím reklamovaného zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně s výjimkou případů, kdy ze strany kupujícího se jedná o opakovanou bezdůvodnou reklamaci.
 5. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat stav, kdy ještě před uplynutím záruční doby je zákazníkem věc nebo její část spotřebována nebo uplyne doba životnosti věci v důsledku jejího používání.
 6. Kupující, který nabyl zboží jako podnikatel, má právo reklamovat vady zboží do 6 měsíců od data převzetí zboží. Marným uplynutím šestiměsíční lhůty, nároky z vad zboží zanikají.
 7. Kupující - spotřebitel je oprávněn reklamovat vady,
  1. u zboží, na jehož obalu je vyznačena doba použitelnosti nebo doba minimální trvanlivosti, do konce těchto lhůt,
  2. u výrobku na jehož obalu nebo návodu k němu připojeném je vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, neskončí záruční doba před uplynutím této doby.
 8. V případě výměny vadného zboží za bezvadné, plyne záruční doba na vyměněné zboží znovu od jeho převzetí

V. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující zasláním objednávky do e-shopu vyjadřuje souhlas s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou prodávajícím shromažďovány a zpracovány do zákaznické databáze za účelem realizace kupní smlouvy a poskytování dalších obchodních služeb, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. S osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob s výjimkami uvedenými v odstavci 2. tohoto článku. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy.
 2. Osobní data jsou poskytována externím přepravcům a bankám, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží a jeho úhradu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 2. 4. 2013