Košík (0)

Vše o nákupu

Obchodní podmínky

 

Nestlé Česko s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 14320

IČO: 457 99 504

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10481

(dále také jako „Prodávající“ nebo „Nestlé“)

 

pro prodej prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.nestlehealthscience.cz

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování:

 

Nestlé Česko s.r.o.

Mezi vodami 2035/31,

Praha 4 – Modřany

PSČ 14320

(dále také jako „Kontaktní adresa“)

 

Adresa elektronické pošty: info@nestlehealthscience.cz (dále také jako „Kontaktní e-mail“)

Telefon: 800 135 135 (dále také jako „Kontaktní telefon“)

 

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky zpracované ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, platí pro nákup v internetovém obchodě Nestlé prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.eshop.nestlehealthscience.cz (dále také jen „webové rozhraní“) provozované Prodávajícím.

1.2.  Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.    

1.5.  Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.6.  V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2.  Vymezení pojmů

2.1.  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitelem, a Kupující, který není Spotřebitelem.

2.2.  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem 

2.3.  Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4.  Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou potravinové doplňky a další související zboží uvedené na webovém rozhraní provozovaném Prodávajícím.

 

3.  Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1.       Prodávající sděluje, že:

a.       náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;

b.      požaduje úhradu kupní ceny, případně zálohu, před převzetím zboží od Prodávajícího;

c.       neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d.      ceny zboží jsou na webu Prodávajícího uvedeny včetně DPH, včetně poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se však liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a metody úhrady;

e.       Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží

                                                              i.      v případě kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží,

                                                            ii.      v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

                                                          iii.      v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

f.           Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

                                                              i.      o poskytování služeb, jestliže je Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

                                                            ii.      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                                                          iii.      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;

                                                          iv.      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

                                                            v.      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

                                                          vi.      o stravování, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

g.      v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h.      Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i.              v případě, že Spotřebitel má stížnost, může ji uplatnit vůči Prodávajícímu, případně se lze obrátit se stížnosti na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1.  Smlouva se uzavírá tak, že Kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní tím, že požadované plnění vloží do košíku. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

4.2.  Objednávka musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

4.3.  Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o těchto nákladech obsahuje webové rozhraní a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní.

4.4.  Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

4.5.  Pro objednání zboží ve webovém rozhraní vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

 • ·     objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní)
 • ·     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
 •       nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

4.6.  Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedené v objednávce. Potvrzením přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

4.7.  Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout, resp. k ní nepřihlížet nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

4.8.  Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, neníProdávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky dle čl. 4.6. těchto obchodních podmínek.

4.10.  Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou Prodávajícím telefonicky nebo
e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. kontaktním e-mailu Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. Po potvrzení objednávky není možné zrušit objednávku zboží, ohledně kterého podle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek nebo z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy.

 

5.  Platební a dodací podmínky

5.1.  Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedena ve webovém rozhraní a bude uvedena v objednávce a v jejím přijetí.

5.2.  Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

 • ·         v hotovosti při převzetí zboží;
 • ·         převodem na účet Prodávajícího do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy;
 • ·         platební kartou.

5.3.  Způsoby platby kupní ceny zboží, kterou se rozumí cena zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží, jsou uvedeny ve webovém rozhraní provozovaném Prodávajícím. Konkrétní způsob platby kupní ceny zboží je zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky, a v tomto případě je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího (§ 1957 občanského zákoníku).

5.4.  Platba kupní ceny zboží je možná v českých korunách.

5.5.  Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení zálohy na kupní cenu zboží. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

5.6.  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5.7.  Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní provozovaném Prodávajícím. Konkrétní způsob dodání zboží je zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

5.8.  Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby kupní ceny zboží na dobírku expeduje do 3 dnů od přijetí objednávky.

5.9.  Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení zašle Prodávající v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího a v případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu zboží, Prodávající vrátí Kupujícímu přijatou částku způsobem, který si Kupující zvolí, a to nejpozději následující pracovní den po odstoupení od kupní smlouvy a po určení způsobu vrácení částky Kupujícím.

5.10.  Okamžikem dodání zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku zboží z důvodu poškození obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky zboží již není možná.

5.11.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, nikoliv však dříve než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil, tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí.

 

6.  Odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem

6.1.  Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze a dále o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku, kdy Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy Kupující zašle na kontaktní adresu Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

6.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu Prodávajícího nebo do sídla podnikání Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a nezničené, a je-li to možné, v původním obalu.

6.4.  Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný doklad, prokazující koupi zboží, a dále písemné odstoupení od kupní smlouvy s vyjádřením o zvoleném způsobu vrácení peněz. Písemné odstoupení musí rovněž obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.  

6.5.  Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na vrácení zboží), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí Kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal nebo způsobem, jaký Kupující v odstoupení zvolil, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího dle čl. 6.5. těchto obchodních podmínek.

6.7.  Při vracení zboží Prodávajícímu je Kupující povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

 

7.  Odpovědnost za vady a reklamační řád

7.1.  Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2158 až 2174 občanského zákoníku.

7.2.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7.4.  Reklamační řád

7.4.1.  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

7.4.2.  U zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

7.4.3.  U zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který není Spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době u něj případně uvedené.

7.4.4.  V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího článku vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vad Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím zboží věděl nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné potíže.

7.4.5. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo uvedené v předchozím odstavci si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.4.6.  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.4.7.  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby nebo po uplynutí doby uvedené v čl. 7.4.2 a 7.4.3. těchto obchodních podmínek. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. Zejména se nevztahují na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží.

7.4.8.  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • informování Prodávajícího e-mailem či písemně;
 • doručení reklamovaného zboží na kontaktní adresu Prodávajícího nebo do sídla podnikání Prodávajícího, přičemž Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný doklad, prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a zvoleném právu dle čl. 7.4.4. těchto obchodních podmínek;
 • je-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět Kupujícímu;
 • o vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího elektronickou poštou nebo písemně.

 

8.  Ochrana osobních údajů

8.1.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prodávající realizuje zboží rovněž prostřednictvím webových stránek označených eshop.nestlehealthscience.cz. Registrace na těchto stránkách a uskutečnění objednávky zboží vyžaduje poskytnutí osobních údajů Kupujícího.

8.2.  Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování:

 • Označením políčka souhlasu a odesláním zprávy vyslovuje Kupující svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen jako „zákon OOÚ“), a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) uskutečnění dodávek, (ii) zjišťování spokojenosti Kupujícího s poskytovanými službami, (iii) provádění průzkumu obchodu a služeb, (iv) provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) vytváření databáze Kupujících, (vi) vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností. Kupoující dává Prodávajícím usouhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.
 • Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny zpracovateli osobních údajů společnosti Magexo s.r.o. se sídlem Dělnická 12, 17000 Praha 7, IČ: 24771406, který pro Prodávajícího osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu Kupujícího zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje Kupujícího vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Kupujícího. Tento souhlas může být Kupujícím kdykoliv odvolán písemně, a to dopisem adresovaným do sídla Prodávajícího anebo e-mailem na adresu info@nestle.cz.
 • Kupující má podle § 11 zákona OOÚ právo na přístup k osobním údajům a právo na ochranu osobních údajů. Kupující  má podle § 12 zákona OOÚ, pokud o to Prodávajícího požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mu toto informaci bez zbytečného odkladu předat. Kupující  má zároveň podle § 21 zákona OOÚ právo v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou  soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat, aby takto vzniklý stav Prodávající odstranil, a dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů)  služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy Kupujícího.
 • Prodávající nikdy neposkytuje osobní údaje Kupujícího třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud k tomu nemá výslovný souhlas Kupujícího.
 • Prodávající poskytuje v přísně omezené míře potřebné osobní údaje svým poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za doručování zboží, které si Kupující objednal. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost osobních údajů Kupujícího ve stejné míře jako Prodávající.
 • Více podrobností o ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách Prodávajícího https://www.nestle.cz/cz/info/ochrana-soukromi

 

9.  Doručování

9.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvede v objednávce nebo v jiné komunikaci mezi stranami. 

9.2.  Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem či odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (příp. osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1.  Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky. 

10.2.   V otázkách neupravených kupní smlouvou a obchodními podmínkami se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

10.3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající na své e-mailové adrese, příp. se Spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (poučení Spotřebitele dle § 1820 odst.1 písm. j) občanského zákoníku). Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani takové dobrovolně nedodržuje (poučení Spotřebitele dle § 1826 odst.1 písm. e) občanského zákoníku).

10.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem).

10.5. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského zákoníku.

10.6.  Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2018.